top of page

רבי מאיר אומר: "הוי ממעט בעסק, ועסוק בתורה. והוי שפל רוח בפני כל אדם"

"אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות"

אם תקשה , איך אמרה זו מסתדרת עם ההיגיון ? הרי אם פעולה היא מוכרחת איך יתכן שהיא לא מועילה ? על כך אפשר לענות בשפת המיתוג ולהמשיל את הדבר למעגל חשמלי טורי בעל שני מתגים כמתואר גם אם נסגור את האחד המנורה לא תדלק ורק אם ה' יחליט לסייע וייסגור את המתג השני תדלק הנורה . לפעולה זו קוראים באלגברה הבוליאנית AND  

" לא שההשתדלות מועילה אלא היא מוכרחת"

ואם תקשה הרי אמרה זו שאמר הרמח"ל לכאורה עומדת בסתירה לאמרת חז"ל במסכת מגילה : "יגעתי ולא מצאתי- אל תאמין" שמשמעותה שההצלחה מובטחת לך אם השקעת מאמץ , יש לענות שזה נאמר במקור על הצלחה בלימוד תורה ובעניין זה יש הבטחה  שההצלחה תלויה רק במאמץ שלך , אבל כאן אצלנו באמרתו של הרמח"ל זצ"ל המדובר בהצלחה כללית והיא תלויה בעוד דבר וזה הסייעתא דשמיא.
bottom of page