top of page

תוכנית טו"ב - טכנאי ובגרות במגמות : | אלקטרוניקה | חשמל |

הרקע להשקת תוכנית טו"ב (טכנאי ובגרות) הוא מחסור בטכנאים והנדסאים במקצועות הטכנולוגיים בצה"ל ובתעשייה.

תכנית טו"ב מהווה מסלול לימודים מואץ מכיתה ט' ועד כיתה י"ב שבסיומו הבוגרים זכאים לשתי תעודות: תעודת בגרות ותעודת הסמכה כטכנאים (דיפלומה) ללא צורך בתשלום שכר לימוד. הבוגרים יכולים להמשיך לכיתה י"ד, בתוספת של שנת לימוד אחת מעבר לכיתה י"ב, ולקבל הסמכה כהנדסאים.

מטרת התוכנית היא להגדיל את מספר התלמידים המסיימים את בית הספר התיכון עם תעודת בגרות ודיפלומה של טכנאי או הנדסאי, המאפשרים אופק התפתחותי, לימודי ותעסוקתי.

תלמיד מתחיל ללמוד בתכנית טו"ב בכיתה ט' ומשלים את דרישות הקבלה ללימודי המשך עד סוף כיתה י"א. בכיתה י"ב עליו להתמקד בלימודים לקראת דיפלומה של טכנאי, במקביל להשלמת הזכאות לתעודת הבגרות.
הלמידה בתכנית טו"ב מעמיקה ומאתגרת. התלמידים לומדים על התעשייה בישראל ונחשפים לתחומיה השונים במסגרת מגוון פעילויות והתנסויות המאורגנות ע"י תעשיידע(עמותת חינוך מיסודה של התאחדות התעשיינים) המלווה את התכנית. 

חייבי הגיוס, משרתים בצה"ל במערך הטכנולוגי כטכנאים וכהנדסאים, רוכשים ניסיון מקצועי משמעותי, דבר שנותן להם יתרון יחסי בכניסתם לשוק העבודה.(מתוך אתר משרד החינוך)

bottom of page